Om Ila frivilligsentral

Ila Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.


NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Ila Frivilligsentral inngår som en av 486 frivilligsentraler i interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.. Landsstyret i Norges Frivilligsentraler har vedtatt veiledende retningslinjer for drift av Frivilligsentraler.

TRONDHEIMS FRIVILLIGSENTRALER

Ila Frivilligsentral utgjør en av Trondheims 14 frivilligsentraler. Ingen av byens frivilligsentraler er eid av kommunen, men har eiere med lokal tilknytning. Frivilligsentralene og kommunen har Samarbeidsavtale, hvor frivilligsentralene får årlige tilskudd til drift fra stat og kommunen. 


OM ILA FRIVILLIGSENTRAL

Ila Frivilligsentral AS  skal synliggjøre udekkede behov samt stimulere til økt frivillighet  gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale  fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den  frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og  skal ikke erstatte eksisterende tiltak.    Frivilligsentralen skal legge til rette arbeidet slik at ulike grupper  kan benytte seg av sentralens tilbud og ressurser.  Frivilligsentralen og de frivillige kan ikke ta imot betaling fra  brukere for de tjenester som ytes, utover refusjon av faktiske  utgifter i forbindelse med oppdraget.    Frivilligsentralen skal samarbeide med Ilen menighet og de frivillige  lag og organisasjoner som allerede eksisterer. Virksomheten skal skje i henhold til gjeldende lover og  retningslinjer. Frivilligsentralens økonomi skal forvaltes i henhold  til departementets og eiers retningslinjer.   


VÅRE MÅLGRUPPER

Frivilligsentralen er lokalt forankret i Ila, men også Trolla inngår i det som vi har definert som vårt nærområde. Frivilligsentralen utvikles i takt med menneskene som bidrar og nærmiljøets behov,. Vi er derfor åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralenes slagord "Møte mellom mennesker" gjenspeiles i vår visjon.

2022 © Ila frivilligsentral AS